STREAM: Si(111)7x7 @ T=8.3K (STM)

Instrument:

STREAM: Au (111) @ 10K (STM)

Instrument: